Plec de condicions

Plec de condicions econòmic–administratives que han de regir l’adjudicació de l’arrendament del bar del pavelló municipal per la Festa Major 2021.