S’aproven modificacions en algunes taxes municipals

La taxa del cementiri incorpora nous serveis com la neteja dels nínxols i l’ornamentació amb flors

DIJOUS 11 NOVEMBRE 2021

En el ple municipal del passat 10 de novembre, l’Ajuntament de Vilanova va aprovar algunes modificacions en les taxes i impostos municipals amb l’objectiu de regular aspectes que encara no ho estaven. És el cas de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres. L’ordenança incorpora la tarifa relativa al lliurament de la placa identificativa del gual així com a les tasques de senyalització a la vorera, que ascendeix a 35 €. D’altra banda, es manté la quota anual per disposar d’un gual però s’afegeix una bonificació del 50 % per als veïns i les veïnes empadronades al municipi que tinguin mobilitat reduïda i disposin de la targeta vigent d’aparcament per a persones amb discapacitat.

Pel que fa a l’ordenança reguladora del cementiri municipal, s’ha considerat necessari fer una actualització dels preus atès que en els darrers anys s’han construït nous nínxols en diferent fases i està prevista la parcel·lació d’una part de la zona nova per destinar-la a la concessió de panteons. Així mateix, s’han fet obres de manteniment al cementiri, treballs en el reg i la jardineria, s’ha augmentat la neteja i, l’any vinent, es preveuen altres millores com l’adequació d’un magatzem i uns banys per millorar el servei a la ciutadania. L’ordenança estableix ara els preus dels nínxols nous i dels de segona mà o que han estat utilitzats prèviament, els de les reversions, és a dir, els que tornen a ser titularitat de l’Ajuntament, i el preu dels panteons.  

Una de les principals novetats és que s’ofereix a la ciutadania un nou servei de neteja individual de les làpides dels nínxols i dels panteons, amb un preu de 5 i 15 euros respectivament, i un servei d’ornaments de flors naturals, a 35 euros, destinat especialment a aquelles persones que tenen dificultats per realitzar aquestes tasques perquè tenen problemes de mobilitat o viuen fora de Vilanova. El principal objectiu és poder facilitar a la ciutadania la realització d’aquests serveis i, al mateix, temps, mantenir en bon estat l’equipament.

Finalment, en el mateix ple es va fer una modificació en l’ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). Per al 2022 s’afegeix una bonificació per a l’arranjament i pintura de façanes segons la qual, si la liquidació de l’ICIO i de la taxa per llicències urbanístiques és d’un import igual o inferior a 3 euros, aquesta quantitat no es passarà al cobrament.