Ajuntament

Ple Municipal

El ple és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal que, sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per tots els regidors i les regidores del consistori.

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat que té la competència bàsica de donar assistència i assessorament a l’alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. Així mateix, ostentarà les competències que li delegui l'alcaldia.