23° / 10° Núvols

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat que té la competència bàsica de donar assistència i assessorament a l’alcaldia en l’exercici de les seves atribucions. Així mateix, ostentarà les competències que li delegui l'alcaldia.

L’alcaldessa presideix la Junta de Govern Local. La composició actual de la Junta de Govern Local és la següent:

Presidenta: Dolors Pascual i Miquel (Endavant Vilanova)
1a Tinent d’Alcaldia: Magda Gorgues Sans (Endavant Vilanova)
2a Tinent d’Alcaldia: Roser Rubinat Noguera (Endavant Vilanova)
3r Tinent d’Alcaldia: Albert Font Escribà (Endavant Vilanova)

Composició i delegació de competències:

La seva competència bàsica és donar assistència i assessorament a l’alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, però també ostentarà, per delegació d’aquesta, les competències següents, d’acord amb els apartats de l’article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya:

 • Dirigir, inspeccionar e impulsar els serveis i obres municipals.
 • Aprovar les bases de les proves per la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 • Desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat.
 • Aprovació d’operacions de tresoreria sempre que no superin el 15% dels ingressos liquidats per operacions corrents del darrer exercici liquidat.
 • Atorgar les llicències ambientals i d’activitats d’acord amb el que disposi la normativa sectorial.
 • Aprovar els projectes d’obres i serveis que siguin competència de l’Alcaldessa.
 • Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan no estigui expressament atribuïda al Ple la competència, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost ni els 6.000.000,00 €, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:
  ▪ Béns immobles, sempre que estigui previst en el pressupost.
  ▪ Béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic, l’alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat i la imposició de sancions, per infraccions de les ordenances municipals o de normativa sectorial, quan la potestat sancionadora estigui atribuïda a l’Alcalde.

Tot això sens perjudici d’allò que disposa el article 21 de la llei de Bases de Règim Local i l’article 53 de la Llei Municipal de Catalunya on es detallen les competències pròpies de l’alcalde/ssa i aquelles que son susceptibles de delegació.