23° / 10° Núvols

Ple Municipal

El ple és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal que, sota la presidència de l’alcaldessa, està integrat per tots els regidors i les regidores del consistori.

Les competències del ple s’estableixen a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i demés normes jurídiques que el desenvolupen, esmenen o modifiquen. Les classes de sessions plenàries es regulen a l’article 46 de la LBRL, i poden ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent.

El ple de l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig celebra les sessions ordinàries amb una
periodicitat trimestral. El dia de celebració és, preferentment, el tercer dimecres dels mesos de març, juny, setembre i desembre. Si el dia preestablert per a la celebració de la sessió és inhàbil, podrà celebrar-se el ple, amb idèntic caràcter d’ordinari, el dia hàbil anterior o posterior.

L’hora de celebració del ple serà a les 20 hores.