39° / 20° Poc tapat

Pla d'Igualtat de Vilanova de Bellpuig (2020-2024)

El primer Pla d'Igualtat de l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, per al període 2020-2024, va néixer amb l'objectiu d’avançar cap a la transformació i canvi social i donar resposta al compromís municipal d'impulsar una Vilanova igualitària i lliure de violència masclista.

Els governs locals han estat pioners en incorporar la igualtat de gènere en les seves polítiques i accions municipals. La proximitat amb la ciutadania i a la realitat social, situa a les administracions públiques locals en una posició idònia per assumir un paper actiu en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat dins el marc de les seves competències.

Per això l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig no pot quedar-se al marge de les polítiques d’igualtat i es compromet així a iniciar una etapa de forta implicació amb la igualtat d’oportunitats a través de la elaboració d’aquest I Pla d’igualtat d’oportunitats, i corregir així la situació de desavantatge en què es troben les dones, per tal d’assolir una igualtat real i efectiva.

Aquest I Pla d’igualtat d’oportunitats s’ha incorporat al Registre de Plans d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya i s’ha aprovat en Ple Municipal el  29 d’abril de 2020,  per un període de  4 anys (2020-2024. En el mateix Ple s’aprovà també el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, psicològic en el treball i per raó d’orientació o identitat sexual.

 EL protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, psicològic en el treball i per raó d’orientació o identitat sexual,  paral·lelament i a partir de la necessitat d’elaboració del Pla d’igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, es preveu com una mesura complementària necessària. La realització d’un Protocol en aquest àmbit és un instrument clau de treball vers la sensibilitat en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i també una eina de prevenció dels riscos psicosocials que generarien possibles situacions d’assetjament dins l’àmbit laboral amb conseqüències nefastes tant per la persona com per a l’Ajuntament. 

Objectius específics, del I Pla d'Igualtat de l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, especificats per àmbit (consultables al document del Pa d’Igualtat):

 • Integració de la igualtat d’oportunitats en l’estratègia i la cultura de l’Ajuntament, i la incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques internes o de personal, en la presa de decisions i en les actuacions i processos portats a terme en el treball diari (àmbit 1).
 • Sensibilitzar i assolir la igualtat d’oportunitats en el municipi (àmbit 2).
 • Vetllar per la neutralitat en el llenguatge emprat en la comunicació interna i externa de l’Ajuntament (àmbit 3).
 • Que la distribució del personal estigui equilibrada entre els diferents llocs de treball, categories professionals, així com l’establiment d’equilibri entre dones i homes en la composició del ple municipal i en la distribució de les diferents regidories (àmbit 4).
 • Oferir condicions d’igualtat efectiva entre dones i homes en l’accés a la ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera professional (àmbit 5).
 • Establir mesures per eliminar les desigualtats retributives entre dones i homes (àmbit 6).
 • - Vetllar perquè no hi hagi discriminació per raó de gènere en el tipus de contracte i jornada del personal (àmbit 7).
 • - Establir mesures efectives de protecció davant l’assetjament sexual i per raó de sexe (àmbit 8).
 • - Establir mesures per al foment de nous usos del temps: coresponsabilitat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral, adreçades també als homes (àmbit 9).
 • Vetllar per la neutralitat i la incorporació de la perspectiva de gènere en l’assignació d’espais i l’adequació dels llocs de treball a les característiques i necessitats de les dones (àmbit 10).

Objectius del protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, psicològic en el treball i per raó d’orientació o identitat sexual:

 • Oferir un ambient laboral més segur i respectuós ampliant les mesures de prevenció de riscos laborals. - Informar, formar i sensibilitzar tot el personal en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe.
 • Donar compliment a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. L’Ajuntament com a ens local al servei de la ciutadania ha de comprometre’s a la no – discriminació de les dones definint accions específiques per portar a terme la prevenció dins aquest àmbit.
 • Garantir els drets de tracte just i la confidencialitat de les persones afectades.