27° / 16° Molt tapat

Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats a la via pública