Ordenança Fiscal núm. 12 reguladora dels preus públics per parades del mercat i altres