Ordenança Fiscal núm. 14 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i altres