27° / 16° Molt tapat

Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora del preu públic per la prestació del servei de veu pública