Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa pel servei de piscines municipals