Ordenança Fiscal núm. 17 reguladora del preu públic pel subministrament d'aigua