27° / 16° Molt tapat

Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora del preu públic de la bàscula municipal