Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora del preu públic de la bàscula municipal