38° / 20° Poc tapat

Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora del preu públic de la bàscula municipal