Ordenança Fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per la utilització de les llotges del poliesportiu municipal