Ordenança Fiscal núm. 23 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)