Ordenança Fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per l'ocupació de les vies públiques locals