Ordenança Fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques