32° / 14° Poc tapat

Ordenança Fiscal núm. 26 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques