Ordenança Fiscal núm. 27 reguladora de la concessió de subvencions directes per part de l'Ajuntament