Ordenança Fiscal núm. 28 reguladora de l'ocupació de terrenys d'ús públic local (terrasses)

Document Actions