30° / 17° Poc tapat

Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)