Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments