Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa del cementiri municipal