Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per recollida d'escombraries