Declaració responsable - Baixa del padró municipal